گزارش تصویری (112)

چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 19:07

بازی روسیه و کره جنوبی نیمه دوم

نیمه دوم بازی روسیه و کره جنوبی در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 19:01

بازی روسیه و کره جنوبی نیمه اول

نیمه اول بازی روسیه و کره جنوبی در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 02:08

بازی برزیل و مکزیک نیمه دوم

نیمه دوم بازی برزیل و مکزیک در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 01:04

بازی برزیل و مکزیک نیمه اول

نیمه اول بازی برزیل و مکزیک در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 23:12

بازی بلژیک و الجزایر نیمه دوم

نیمه دوم بازی بلژیک و الجزایر در جام جهانی برزیل 2014
سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 23:07

بازی بلژیک و الجزایر نیمه اول

نیمه اول بازی بلژیک و الجزایر در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 22:24

بازی غنا و آمریکا نیمه اول

نیمه اول بازی غنا و آمریکا در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 01:41

بازی ایران و نیجریه نیمه دوم

نیمه دوم بازی ایران و نیجریه در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
سه شنبه, 27 خرداد 1393 ساعت 00:38

بازی ایران و نیجریه نیمه اول

نیمه اول بازی ایران و نیجریه در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
دوشنبه, 26 خرداد 1393 ساعت 22:59

بازی آلمان و پرتغال نیمه دوم

نیمه دوم بازی آلمان و پرتغال در مسابقات جام جهانی برزیل 2014